1- شما بیشتر از طریق کدامیک از رسانه ها از اخبار هواشناسی استان مرکزی مطلع می شوید؟این نظر سنجی به منظور آگاهی از نظرات کاربران در خصوص عملکرد هواشناسی استان مرکزی انجام می شود. اطلاع از نظرات شما ما را در انجام خدمات بهتر در آینده یاری خواهد رساند. از مساعدتی که مبذول می فرمایید کمال سپاسگزاری وتشکر را داریم.2- پیش بینی های اداره کل هواشناسی استان مرکزی چه میزان دربرنامه ریزیهای روزمره زندگی شما موثر است؟3- تا چه میزان از کیفیت پیش بینی‌های اداره کل هواشناسی استان مرکزی رضایت دارید؟4-تا چه میزان از بخش گزارش (کارشناسان پیش‌بینی )اخبار سازمان صدا وسیما رضایت دارید؟5- ضرورت افزایش کمی گزارش‌های هواشناسی درطول شبانه‌روزچقدر است ؟6- به نظر شما روند ارتقاکیفیت پیش بینی های اداره کل هواشناسی استان مرکزی طی سالهای اخیر به چه میزان بوده است؟7-در کل میزان رضایت شما از عملکرد اداره کل هواشناسی استان مرکزی چگونه است ؟